.RU

Вземаме си уроци от бедствията, но бавно - Тема: строителство, строителен контролВземаме си уроци от бедствията, но бавно


^ Васил ГАРНИЗОВ

Зимата дойде и предизвика миникриза в София и в части на За­падна България. Това пък ни при­помни една сериозна серия от кри­зи и неблагополучия от началото на годината. Като цяло 2008-а не бе съвсем благосклонна към Минис­терството на извънредните ситуа­ции: януарският сняг блокира голе­ми части от страната, през юли гърмяха складовете за боеприпаси в Челопечене, а през ноември срав­нително скромни земетресения паникьосаха София.

По всичко изглежда, че тези уро­ци са подтикнали властта да усъ­вършенства действията си при из­вънредни ситуации. Най-сетне с решение на МС се създаде Коорди­национен щаб към министъра на извънредните ситуации. Като че ли приключи и изграждането на национална система на тел. 112.

Все пак щабът все още не е действал в реална кризисна обстановка, а и отсега могат да се преду­сетят някои предстоящи пробле­ми: има ли заповед на премиера, с която да са определени поименно членовете на щаба; защо не са включени ръководителите на На­ционалната агенция „Пътна ин­фраструктура" и Червения кръст; министърът на отбраната е вътре, но защо няма представител на Ге­нералния щаб - органа, който реал­но взема бързи оперативни реше­ния. Преките началници на Бърза помощ и пожарната са също не­пряко представени в щаба и ще трябва да получават разпорежда­ния от министър или зам.-министър, с което се удължава веригата в координацията и времето за реакция.

Като цяло координационният характер на щаба може да предста­влява пречка, доколкото във вре­ме на криза хоризонталните взаи­модействия трябва да бъдат заменени с оперативно единоначалие. Затова и Националната система „112" все още не е доказала своята оперативност, което се видя при критичните ситуации с взривовете и земетресенията в София.

Освен това все още липсват: пра­вилник за прилагане на Закона за управление при кризи, национална система за управление при кризи, национален план за действие и на­ционална програма за превенция на кризи. Тези липси може и да не са фатални, ако правителството е направило анализ как се е реагира­ло при бедствията в периода на не­говото управление от 2005 г. насам. И е отчело слабите места в систе­мата. А те са:

• Комуникацията и координа­цията между МВР и районните управления на пътищата. Слу­чилото се на магистрала „Тра­кия" в събота, когато Национал­на агенция „Пътна инфраструк­тура" не успя да изчисти маги­стралата, КАТ не успя да спре автомобилите с летни гуми, как­то и не успяха да се координират помежду си (отнася се и до Пер­нишкото шосе) може да се по­втори

• Комуникацията и координа­цията между Червения кръст, Гражданска защита, МВР и районните управления на пъти­щата по време на януарската криза. Тогава се оказа, че Черве­ният кръст или не знае, или не може да достави одеяла, топли напитки, гориво или временен подслон на хората в блокирани­те автомобили.

• Комуникацията и координацията между централна и местна власт -" София при взривовете, когато министър и кмет взаимно се нападаха за несвършена рабо­та, докато осколки все още до­стигаха Околовръстното.

• Комуникацията и координа­цията между областните управи­тели, които често нямат добра връзка помежду си.

^ Комуникацията и координа­цията между цивилни институ­ции и армия в случая с взривени­те боеприпаси, когато се оказа, че войската или не знае, или не иска да каже на цивилните за какви количества взривни веще­ства става дума.

• Комуникацията и координа­цията между министерства, областни управители и кметове при почистването на речните ко­рита и действията при наводне­ния.

• Комуникацията и координацията между Министерството на извънредните ситуации (МИС) и сеизмолозите, което доведе до бавна реакция при последните земетресения. Тогава информа­цията дойде късно, медиите се осведомяваха от Средиземно­морския сеизмичен център във Франция, а властта призоваваше да не се поддаваме на паника и едновременно с това инструк­цията на МИС внушаваше, че трябва да напуснем домовете си.

Като цяло бързината на реак­цията на МИС през изминалата година бе проблем. Може би не й върви на госпожа Етем и бед­ствията често я сварват неподго­твена, но по дефиниция истин­ското бедствие връхлита без предупреждение.

Затова при криза обществена­та тревога изисква силен лидер с бързи и недвусмислени реакции.

Вместо това и при земетресения­та, и при взривовете, и при снего­валежите министерството раз­чита на неубедителните и закъс­нели реакции на своя говорител. Проблемът е в това, че по дефи­ниция „говорителят говори", а не действа, а при кризата е особе­но голяма нуждата именно от действени личности.

Или в резюме - няма съмнение, че през изминалата година властта е положила някакви уси­лия за подобряване управление­то по време на критична ситуа­ция. Но начинът, по който се реа­гира само през последния месец -на земетресението и при първия сняг, показва, че още сме доста далеч от високия стандарт на управление и сигурност. Пости­гането му минава през прост и откровен анализ на миналите не­сполуки и действия за тяхното преодоляване.
26.11.2008 г., с. 14


Какво се ре в една партийна програма


Александър БОЖКОВ

Четиридесет и седмият конгрес на Българската со­циалистическа партия прие нова партийна програма. Старата вече не била ак­туална. Което предполага, че новата е актуална и мо­дерна. Седнах да я чета. Изморително упражнение. По­степенно, обаче, започнах да намирам занимателни текстове. Като този напри­мер:

„Но преходът в Бълга­рия доведе до дълбоко со­циално разслоение, кое­то поражда новите со­циални конфликти. Бед­ността и безработица­та, престъпността, неграмотността и боле­стите се превръщат в остри проблеми с дълго­трайни последствия. Мизерните равнища на доходите днес - заплати и пенсии - са тежката со­циална цена, която хора­та на труда от града и селото, мнозинството специалисти и служите­ли платиха и продължа­ват да плащат за парич­ната и финансовата стабилизация след 1997 г."

Това е крайно интересно заключение. БСП в този текст за първи път, макар и с усукване, си признава, че мизерните доходи на хората днес са пряк резултат от ка­тастрофата на Виденовото управление. Единадесет го­дини след 1997, валутният борд поддържа стабилност, но не може да компенсира огромния срив от 1996 годи­на. БСП управлява в послед­ните три години, но се оказ­ва неспособна да измисли нещо различно от установе­ните от СДС правила.

Като не може да намери оригинален път напред, тази партия винаги се връща на­зад. Ето още един ключов цитат от програмата на БСП:

„Още преди повече от столетие и половина в „Комунистическия мани­фест" Маркс и Енгелс разкриха помитащата всякакви прегради мощ на глобализиращата се капиталистическа сис­тема, посочвайки, че чрез експлоатацията на световния пазар бур­жоазията превърна производството и по­треблението на всички страни в космополитически. На мястото на старото местно и на­ционално самозадоволя­ване и затвореност се появява всестранна раз­мяна и всестранна зави­симост на нациите една от друга."

Авторите на програмата не са устояли на изкушение­то да се върнат към това, което са учили и повтаряли в продължение на десетиле­тия. През последните девет­надесет години ги беше срам да споменават Маркс и Енгелс, правеха се на мо­дерни политикономисти. Днешното им позоваване на „Комунистическия мани­фест" е важен знак. В БСП комунистическите дивотии не са забравени и социали­стите са готови да се превър­нат обратно в комунисти при всеки удобен повод. А днес има повод - световната кри­за:

„Съвременният тип глобален капитализъм се отличава с дефицит на демокрация и справедли­вост, води до рязко нара­стване на поляризация­та в света и в отделни­те страни. Поради това

той спъва постигането на свободен и солидарен свят, изостря стари не­справедливости и създа­ва нови; поражда опасно развитие на паралелна­та власт и растящо влияние на организира­ната престъпност и ко­рупцията."

Внимателно прочетете този пасаж. С него БСП се опитва да свали от себе си, от своите „родители" БКП и Държавна сигурност отго­ворността за създаването на мутренските структури, за генезиса на новобогаташите, за все по-открито афи­ширащите се като водещи политици в левицата местни олигархчета. Според авто­рите на програмата причи­ната за развитието на орга­низираната престъпност и корупцията отново, както едно време, е в световния империализъм, тук актуал­но наречен „съвременен тип глобален капитализъм". Вижте сега каква е реалната заплаха за нас от този гло­бален капитализъм:

„В тези условия нацио­налните държави са из­правени пред перспекти­вата да се превърнат в обикновени територии, които се конкурират за инвестициите на глобалния капитал. Безпрепят­ствената мобилност на капитала изземва лосто­вете на отделните дър­жави за коригиране на со­циалните несправедли­вости."

Този цитат от програмата е интересно да се чете заед­но с един пасаж от доклада на Сергей Станишев пред конгреса, в който той се хва­ли, че управлението на БСП успешно е превърнало Бъл­гария в „територия на инве­стициите на глобалния капи­тал". Ето какво казва пре­миерът:

„След нашия неуспех от средата на 90-те го­дини над БСП тегнеше

подозрението, че не умеем да управляваме в съвременна пазарна сре­да, че заради социални ан­гажименти ще подложим на риск финансовата стабилност, че не можем да създаваме добра биз­нес среда. Ние опровер­гахме тази мантра.

От началото на манда­та в страната са привле­чени 19 милиарда евро преки чуждестранни ин­вестиции - много повече от всички предходни пра­вителства, взети заед­но."

Вече ясно се забелязват шизофреничните елементи в програмата, която е писа­на тъкмо от тези хора, които понастоящем управляват държавата. Министърът на икономиката и енергетика­та Петър Димитров, член на ръководството на БСП, ед­нолично предложи и нало­жи, с помощта на Сергей Станишев, преди малко по­вече от година, в Хисаря ли беше, в Катарино ли беше, въвеждането на „плоския" данък. Всички помним поне това. Но програмата на БСП е на друго мнение:

„Но ние отхвърляме разбирането, че „плоски­ят данък" и фискалните рестрикции създават по-голяма справедли­вост и солидарност. На­против - смятаме, че не­зависимо от корективи и компенсации, те продъл­жават да задълбочават социалната диференциа­ция и поляризация, огра­ничават ресурсите на държавата и общините за активна социална по­литика, за достъпни пу­блични услуги.

Ето защо след периода, необходим за пълноценна европеизация на иконо­миката и „изсветляването" й с помощта на про­порционалния данък, в края на предстоящия че­тиригодишен период ще

извършим анализ на ре­зултатите и оценка на възможностите за по-пълно прилагане на да­нъчни политики, основа­ни на принципите на со­лидарно общество и при­носи към фиска, съраз­мерни с доходите и иму­ществото на граждани­те, в т. ч. и чрез плавен преход към прогресивно данъчно облагане."

Забележете тук един скрит акцент. Признава се, че с плоския данък икономи­ката изсветлява и се европеизира, но БСП очевидно не харесва подобно разви­тие и ще ги премахне при първа възможност. С пре­текст, както обикновено, за солидарност и социално ра­венство.

И други ревизии в иконо­мическата политика пред­вижда БСП. Приватизация­та винаги е била трън в очите на редовите членове на пар­тията, въпреки че висшето ръководство никога не е въз­разявало да участва в нея. Но по-сладко от приватиза­цията за БСП винаги е било да контролират големи дър­жавни монополи, от които се краде най-безболезнено. Затова в програмата социа­листите се връщат към една доскоро позабравена мантра от началото на прехода:

„Необходима основа на политиките за растеж и модернизация е постига­нето и поддържането на реална равнопоставе­ност между частната и държавната и общинска­та собственост; разви­тието на кооперативна­та форма на стопанисва­не. Въз основа на такава равнопоставеност след­ва да получат широко развитие различни фор­ми на публично-частно партньорство както в отраслите на икономи­ката, така и при публич­ните услуги."

Доказателства за тази те­за отново се търсят при не­благополучията на днешна­та световна криза. Авторите на програмата от една стра­на се хвалят с високия ра­стеж от последните години (дело сто процента на част­ния сектор), но от друга стра­на продължават да си пеят старата песен:

„Сегашната неолиберална политика и у нас има за свой първоизточ­ник Вашингтонския кон­сенсус, чиито основопо­лагащи начала са парите, пазарът и приватиза­цията. Наложената до­гма „държавата е лош стопанин" и кривораз­браният либерализъм вместо градивна пазар­на конкуренция породиха паразитен, консумати­вен тип капитализъм. При него стремежът към бърза и лесна печалба, укриването на данъци, безгрижието за правата на трудовите хора взеха връх над социалните от­говорности и на работо­дателите, и на държава­та."

Да видим обаче как БСП си представя ролята на дър­жавата като добър стопа­нин. Според програмата в министерството трябва да се разработят и после да се изпълняват конкретни поли­тики в конкретни сектори:

„Конкретен израз на програмирането на ико­номиката следва да ста­нат ясно дефинирани ин­дустриална и експортна политика. Чрез тях да се осигури генерирането на високи нива на добавена стойност в индустриал­ния сектор, в частност в преработващата про­мишленост и в производ­ството на електроенер­гия от традиционни и от възобновяеми енергийни източници, а в сектора на услугите - в сферите на информационните технологии и туризма."

Прочетете още веднъж подчертания от авторите текст. Те вече са решили кои са приоритетните сектори за България. Преработваща промишленост, информа­ционни технологии и туризъм. Толкова. Отново някой партиен деец или чиновник знае по-добре от предприе­мачите, от организациите на бизнеса и от браншовиците кое трябва да се развива ускорено?! кое не. Тази иконо­мическа политика вече сме я играли, и то с плачевни ре­зултати.

Разбира се, в програмата няма как да е пропусната енергетиката. За нея има един специален и особено важен абзац:

„Необходимо е запазва­не и разширяване на роля­та на страната като енергиен център в регио­на на Югоизточна Евро­па, като същевременно се утвърждава като зна­чим фактор при преноса на енергийни ресурси и при формирането на енергийната политика на ЕС. Такава роля следва едновременно с това да спомага за българските граждани да се поддър­жат едни от най-ниски­те цени на енергоноси­телите в Съюза, като България поддържа ли­дерско място на енер­гийния пазар в региона. Постигането на тези цели е възможно един­ствено чрез реализация­та на стартиралите и предвиждани мащабни енергийни проекти, как­то и чрез отделяне на специално място на енергийната ефектив­ност и използване на енергия от възобновяе­ми енергийни източни­ци."

Често се питам как пове­чето хора не забелязват особената стръв в БСП към голямата енергетика, към ядрените централи, към ги­гантските газопроводи, към енергийните холдинги. След като България няма никакви собствени енергий­ни източници, освен една кал в „Марица-изток", която претенциозно се нарича лигнитни въглища, защо преди комунистите, а сега социалистите все мегавати сънуват. Защо не се напъ­нат да построят няколко ма­гистрали и модерни летища и пристанища например и България да стане транс­портен център в региона на Югоизточна Европа? Защо да не станем биотехнологичен център на Югоизточна Европа? Защо да не станем машиностроителен център на Югоизточна Европа? За­що например да не сме цен­тър на нищо, а да си имаме от всичко по малко?

Така и ще си умра, без да разбера икономическата логика в програмите и в управленските решения на социалистите. Може би там има друга логика, неикономическа, идеологическа, перверзна, олигархичес­ка... Някаква комунисти­ческа логика.
26.11.2008 г., с. 18


Според доклад


Търсенето на квартири ще расте, наемите - не


Христо НИКОЛОВ

Търсенето на квартири ще продължава да расте за сметка на топящия се инте­рес към покупката на жили­ща. Потенциалът за увели­чение на наемите обаче е минимален от гледна точка на песимистичните прогно­зи за развитието на иконо­миката през следващите месеци. Това се казва в нов доклад на компанията „Ад­рес недвижими имоти".

Когато икономиката за­почне да изпитва проблеми, на имотния пазар се забе­лязва следната тенденция: броят на покупко-продажбите намалява, а договори­те за наем се увеличават. Данните на компанията по­казват 12% ръст на сделки-

те за наем от началото на годината спрямо същия пе­риод на м.г. Тенденцията се потвърждава и от Агенция­та по вписванията. За пър­вите 9 месеца на годината са сключени 214 436 покупко-продажби на имоти, или близо 4000 по-малко от деветмесечието на 2007 г. В същото време договорите за наем се увеличават с близо 4800 - от 15 212 през 2007 г. до 19 991 през т.г.

Статистиката на Агенция­та по вписванията обобща­ва данните за всички имоти -апартаменти, офиси, мага­зини, земя, но се ползва и като индикатор за ситуа­цията в жилищния сектор.

Експертите посочват, че комбинацията между висо­ките цени на имотите и скъпите ипотечни кредити при­нуждава хората да се ориентират към „живот под наем". Първите съобщения за отлагане на покупките се появиха през пролетта. То­гава имаше ясни сигнали, че средната класа напуска пазара на жилища, а като купувачи остават само най-заможната част от населе­нието и хората с кеш.

Сега в края на годината са все по-малко кандидатите за нов-дом, които могат да си позволят 400-450 евро месечна вноска по ипоте­чен кредит. При положение че същото жилище може да се наеме за 250 евро, на­строението на пазара из­глежда логично.

Несигурността у купува­чите се засилва и от еже­седмичните съобщения за повишения на лихвите и ко­ментарите за предстоящ спад на цените на имотите.

Заблуда е да се смята, че бумът в търсенето на квар­тири ще доведе автоматич­но до вдигане на наемите, казват от „Адрес". Спирачка за поскъпването ще бъде икономическата криза, коя­то нахлува в България. Нае­мите се влияят основно от доходите на населението. А при тях очакванията са мрачни предвид прогнозите за намаляване на икономи­ческия растеж, фалит на много фирми и увеличаване на безработицата.


Обявите, разлепени по спирки и огради, остават традиционен метод за намиране на наемате­ли. А някои чакат ха­зяите сами да им се обадят, като оставят телефон за връзка.
26.11.2008 г., с. 18


Варна е №1 по поскъпване


Покачването на наемите забавя темпото си. От януари до края на октом­ври квартирите в София, Пловдив, Варна и Бургас са поскъпнали между 8 и 15% спрямо същия период на 2007 г. Ръстът в четирите най-големи града е близо 2 пъти по-нисък от отчетения в предходни периоди, по­казва анализът на „Адрес".

Забавянето е в резултат от нарастващото предла­гане и спадащата плате­жоспособност на населе­нието. На пазара на имоти под наем продължават да излизат сериозен обем апартаменти,купени с цел инвестиция. В същото вре­ме голяма част от увеличените доходи на хората се „изяждат" от рекордно ви­соката инфлация.

В София повишението на наемите за десетте месеца на годината е 8%, като средната стойност е 5,2 евро за кв. м жилище. Най-търсените райони са „Мла­дост", „Люлин" и центърът. Най-евтино излиза кварти­ра в жк„Обеля" - 3,8 евро на квадрат, а най-скъпо е в центъра - 7,1 евро/кв. м.

Наемите във Варна са на­раснали най-бързо - с 13%. Квадратният метър в мор­ската столица се отдава средно за 5,4 евро - тоест малко по-скъпо, отколкото в София. Това се обяснява със силния летен сезон, когато много туристи напират за квартири във Варна. Най-търсени са обзаведе­ните двустайни апарта­менти ново строителство в районите център и кв. „Лев­ски". В Бургас наемите са се

увеличили с 11% до 3,9 евро/кв. м. Наблюдава се недостиг на луксозни апар­таменти, каквито се търсят от чужденци. В града вече има инвеститор, който от­дава цяла сграда луксозни жилища под наем.


Таблица на две колони - Средни наеми на апартаменти в София
26.11.2008 г., с. 18


Семействата искат ново жилище без обзавеждане


Най-търсеното жилище от наемателите е двустай­ното. Сделките с този тип имоти са нараснали с 14 на сто за десетте месеца на тази година. С близо 4% се е увеличил интересът към тристайните апартаменти.

Само при едностайните жилища се отчита спад - с 6%. Това се дължи на фак­та, че наемите на гарсо­ниерите и на двустайните апартаменти са близки ка­то нива. Например гарсониера в жк „Младост 3" из­лиза между 230 и 300 евро на месец, а двустайно жи­лище в същия подрайон се отдава за 250-350 евро.

За наемателите няма съ­ществено значение дали жилището е ново строи­телство или панелно, а какво е общото състояние на имота - дали е след ремонт, как е оборудван, има ли електроуреди. Жилища за ремонт почти не се търсят, въпреки че хазяите приспадат разходите от наемните вноски.

Апартаментите ново строителство в повечето случаи се предлагат без бяла и черна техника, но в добро състояние и с нови настилки. По тази причина те се предпочитат от се­мейства или двойки, жи­веещи на семейни начала. Обикновено те имат иму­щество и не им е необхо­димо обзавеждане, но държат на доброто състоя­ние на имота.

Самостоятелно живее­щите млади хора най-че­сто не разполагат с иму­щество и затова предпочи­тат стари апартаменти, но обзаведени.
26.11.2008 г., с. 29


Ню Йорк

България е на 4-то място по прираст на горите, с темп от 1,4 наето годишно, сочи ! статистиката на ООН. Преди нашата страна са Исландия, Ирландия и Испания. Родината ни се смята за относително богата на горски фонд сред европейските дър­жави.

(БТА)
26.11.2008 г., с. 30


Ударният ни отряд стъпи в Антарктика


Първата група участници в 17-ата на­ционална антарктическа експедиция пристигна благополучно вчера сутринта на българската база „Св. Климент Ох­ридски" на о-в Ливингстьн. Това съобщи по сателитния телефон, предоставен от „Булгартрансгаз", командирът на поляр­ната станция инж. Йордан Йорданов. Освен него на острова са енергетикът Станимир Модев, командирът на лодки и моторни шейни Васил Котев, строителите Чавдар Гълъбинов и Анастас Абаджиев и лекарят д-р Румен Бояджиев. Базата е намерена в отлично състояние. Очаква се на 14 декември за Антарктида да замине и втората група български изследователи.

Телефонният номер на базата е +874 68250
26.11.2008 г., с. 40


Чака се арест за атентат с киселина


Веселина АНГЕЛОВА

Полицията е открила за­подозрян за вендетата със солна киселина срещу 52-годишния собственик на реституирани имоти Георги Хаджииванчев от Горна Оряховица. Засега обаче разследващите пазят име­то му в тайна.

Жестоката драма се ра­зиграла в понеделник във вилната зона между с. Ар­банаси и железничарския град. Малко след като Хаджииванчев излязъл от къ­щата си и тръгнал пеша към Горна Оряховица, за да пие кафе, го нападнали двама мъже. По неговите думи единият измъкнал буркан с течност из под якето си и я плиснал в лицето на жер­твата.

От болничната стая Геор­ги Хаджииванчев пък посочи като поръчител на зло­деянието Деян Тошев-Генерала (25). Мъжът държи под наем помещение на реститута, което е превърна­то в бакалия. Според по­страдалия отмъщението е заради спор с Тошев, който не плащал редовно наем. Заради това собственикът искал да преотдаде поме­щението на банка. Хаджии­ванчев е рентиер и на игрална зала „Париж" в Горна Оряховица.

„Работим по няколко вер­сии. Разпитваме свидете­ли. В момента се извърш­ват оперативни действия, които са следствена тай­на", коментира пред „Труд" наблюдаващият прокурор по случая Цани Попов. Дознател от Горна Оряховица вчера тръгнал за Русе, за да разпита Георги Хаджии­ванчев в болницата.
26.11.2008 г., с. 1


Позор! Европа ни спря парите


Губим 220 млн. евро, двойно повече остават във фризера


България преживя най-тежкия позор от влизането си в Евросъюза. Брюксел ни отряза 220 милиона евро за пътища. Това стана, след като Еврокомисията отказа да върне акредитациите на двете ни агенции по програмата ФАР към строителното и финансовото министерство. Причините за жестокия шамар са липса на присъди за корупция, каза Кристина Наги, говорителка на еврокомисаря по разширяването Оли Рен. Под въпрос са още 454 млн. евро, които остават замразени.

За първи път в историята на ЕС комисарите отрязаха страна член от еврофондовете, коментираха световните агенции. Властта бе като попарена, а опозицията веднага поиска оставки.
26.11.2008 г., с. 2-3


ЕС за първи път лиши свой от достъп до помощи, още 454 млн. евро остават във фризера


Евросекира удря коалицията


Брюксел ни отряза завинаги 220 млн. евро за пътища, развързва кесията за фермерите


ИСТОРИЯТА

Всичко започна през февруари, когато лъсна скандалът за хванати с подкуп служители на пътната агенция. Малко по-късно одиторите от KPMG доказаха злоупотреби в пътния фонд. В резултат на доклада им през юни бившият шеф на пътната агенция Димитър Иванов сам спря финансирането на 10 проекта по ФАР на обща стойност от 88,4 млн. евро. Близо 46,6 млн. евро от средствата по тях трябваше да дойдат от еврофондовете. Месец по-късно кабинетът отпусна 47 млн. лв. за продължаването на тяхното изпълнение.

През юли дойде и решението на Брюксел да отнеме временно акредитациите на двете агенции по ФАР в строителното и финансовото министерство. Европа замрази 580 млн. евро. Вчера България окончателно загуби 220 млн. от тях.

Работата по магистрала "Люлин" закъснява драстично и изпълнителите се оправдават със закъсалото финансиране и замразените европейски средства

ФОТО Виктор ЛевиБългария се прости завинаги с 220 млн. евро за пътища. Секирата от Брюксел падна вчера. Европейската комисия изненадващо обяви, че отказва да върне акредитациите на двете агенции по ФАР към строителното и финансовото министерство, които се разпореждат с парите.

Причините са злоупотреби, конфликт на интереси, липса на успехи при борбата с корупцията и недостиг на квалифицирани чиновници за работа с еврофондовете, уточниха от ЕК. България обеща много, но без да предприеме конкретни действия, посочи говорителят на комисаря по разширяването Оли Рен - Кристина Наги.

За първи път в историята си Брюксел лишава своя страна членка от достъп до фондовете. Под въпрос са още 340 милиона евро. Те остават замразени от лятото и все още чакат решението на Брюксел. Във фризера са и 114 млн. евро по програма ИСПА. По-голямата част от сумата е за строителството на магистрала "Люлин".

Малка утеха е само, че в същото време Европа щедро развърза кесията за фермерите ни. Те получават допълнително 60 млн. евро до 2016 г.

Парите са над първоначално предвидените. По този начин субсидиите за родните фермери и европейските почти ще се изравнят, коментира земеделският министър Валери Цветанов. Друг подарък за фермерите ни е, че държавните доплащания са увеличени от 30 на 50% от 2010 г. Така България може да отпуска допълнително около 200 млн. евро за стопаните.

Решението на Брюксел за парите по ФАР дойде като леден душ за коалицията. Тя до последно се надяваше, че наказателната мярка ще ни се размине. Европа искаше осъдени за далавери акули, а погнаха цацата. Батко и Братко останаха недосегаеми, коментираха гневно жълтите депутати. Те и ДПС се заканваха, че на предстоящия съвет на коалицията ще поставят остро въпроса пред БСП и ще поискат сметка какво е свършил техният вицепремиер по еврофондовете. Хората на Доган и царя щели да питат и защо само един зам.-министър, отговарящ по ФАР, подаде оставка, след като Европа обяви, че иска кардинални промени.

Ресорните министри заеха отбранителна позиция и започнаха да си прехвърлят горещия картоф на вината за изгубените пари. Няма да коментирам нито думичка, докато не се върне г-жа Плугчиева и не получа официална информация, каза строителният министър Асен Гагаузов. Не може проверяващите от ЕС да ни хвалят, когато дойдат у нас, и да ни режат, щом се върнат, разгневи се от Берлин вицепремиерът Плугчиева.

Властта обаче явно е била наясно с черния сценарий. В бюджета за 2009 г. са заложени пари, които да запушат дупката от спрените евросубсидии. Така фирмите, които имат сключени договори, ще си получат финансирането. То обаче няма да е от еврофондовете, а от джоба на всеки български данъкоплатец.

Екип на "Стандарт"
26.11.2008 г., с. 2


Реакции


Заради кризата е

Милен Велчев, зам.-шеф на НДСВ

Брюксел се презастрахова чрез България от нови трусове заради икономическата криза. Причината за сериозната критика ще трябва да се анализира с партньорите от БСП и ДПС.


^ Разочарована съм

Гергана Грънчарова,

министър по европейските въпроси

Не мога да скрия разочарованието си от негативното решение на Европейската комисия във връзка с акредитациите на двете агенции по ФАР. Очаквам да видя конкретните аргументи, които стоят зад него. Страната ни е направила доста, за да бъдат върнати акредитациите на агенциите. Става дума за серия от проверки, кадрови смени и външни одити. В областта на правосъдието и вътрешните работи вече имаме и първите присъди за злоупотреба с предприсъединителни средства. Внимателният анализ на аргументите на Брюксел трябва да ни помогне при бъдещата работа със структурните средства.


^ Мярката е твърде тежка

Филиз Хюсменова, евродепутат от ДПС

Откакто е започнал мониторингът на страната ни, Европейската комисия следи и оценява конкретните стъпки и резултати, които правим. Определено такива са налице - преди няколко дни имаше присъди в пътния фонд, той промени статута си в агенция. За мен мярката е прекалено тежка - на фона на усилията, които направи България, и на фона на това, че Брюксел реши да отпусне 9 милиарда на страните членки заради световната финансова криза.


^ Тревожна съм

Илияна Йотова, евродепутат от БСП

Сигналът на Европейската комисия е изключително тревожен. За съжаление още миналата седмица изразих съмнение за това, което може да се случи. До последно обаче се надявах нещата да се разминат. Екшън плановете и PR акциите се оказаха добри, но не са достатъчни. За съжаление последствията са много сериозни, защото тази сума ще трябва да я платим от бюджета.
x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-studentov-i-molodih-uchenih-energiya-molodih-ekonomike-rossii-provoditsya-s-13-po-16-aprelya-2009-goda-v-tomske.html
x-model-vipusknika-mou-iskrovskoj-sosh-programma-razvitiya-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya.html
x-obshee-opisanie-tipov-1-vvedenie-v-v-zelenskij-ot-redaktora-russkogo-izdaniya-1929-g.html
x-organi-zdravoohraneniya-i-socialnogo-obespecheniya-soderzhani-e.html
x-osobennosti-provedeniya-priema-inostrannih-grazhdan-direktor-gaou-spo-pk-41.html
x-pererabotka-sirogo-benzola.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vitamin-e-deficitnaya-anemiya-tematicheskij-plan-lekcij-6-chasov-tema-lekcii.html
 • predmet.bystrickaya.ru/samorodnaya-med-letnego-mednokolchedannogo-mestorozhdeniya-yuzhnij-ural-mineralogiya-minerali-i-paragenezisi-mineralov.html
 • spur.bystrickaya.ru/kronostar-stranica-5.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/razvitie-nacionalnoj-energetiki-v-pakistane.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-programma-cvetovodstvo-tip-programmi-modificirovannaya-srok-realizacii-2-goda-vozrast-10-12.html
 • school.bystrickaya.ru/kontrol-kachestva-sgoraniya-topliva-v-metodicheskih-nagrevatelnih-pechah-chast-4.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kakie-programmi-nuzhni-perevodchiku-operacionnaya-sistema-18-prikladnie-programmi-glava-kompyuter-kak-instrument-perevoda-nastrojka-32.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-disciplini-sd-09-sistemi-tehnologii-i-organizaciya-uslug-v-avtomobilnom-servise-specialnost-190603-65-servis-transportnih-i-tehnologicheskih-mashin-i-oborudovaniya-avtomobilnij-transport.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/urok-istorii-9-kl.html
 • control.bystrickaya.ru/eksperimenta-stranica-4.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/formi-gosudarstvennogo-pravleniya.html
 • composition.bystrickaya.ru/oranshili-zhne-amorshili-zhnnde-anitama-beru-memlekettk-krsetletn-izmet-reglament-zhalpi-erezheler.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vsovetskoe-vremya-k-filippikam-v-adres-burzhuaznih-falsifikatorov-istorii-vtoroj-mirovoj-v-nashej-strane-otnosilis-s-izryadnim-skepsisom-mi-bili-vospitani-v-u.html
 • report.bystrickaya.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-po-informatike-dlya-10-klassa-rabochaya-programma-po-informatike-i-ikt-dlya-8-11.html
 • notebook.bystrickaya.ru/istoriko-kulturnoe-nasledie-respubliki-marij-el-i-turizm-xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-turizm.html
 • student.bystrickaya.ru/1-nastoyashij-kollektivnij-dogovor-zaklyuchen-mezhdu-rabotodatelem-i-rabotnikami-municipalnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-detskogo-sada-kombinirovan.html
 • credit.bystrickaya.ru/otkritij-konkurs-24-na-pravo-zaklyucheniya-municipalnogo-kontrakta-na-postavku-uchebno-naglyadnih-posobij-dlya-uchrezhdenij-stranica-9.html
 • literature.bystrickaya.ru/enen-i-majka-dudorova-zasedanie-kafedri.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/korolevich-marko-i-vida-samovila.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sostav-grunta-pori-vozduh-voda.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sbornik-statej-i-rasskazov-politicheskij-otdel-326-strelkovoj-divizii-mordgiz-1943.html
 • spur.bystrickaya.ru/konspekt-uroka-okruzhayushego-mira-vo-2-klasse.html
 • urok.bystrickaya.ru/primernaya-programma-srednego-polnogo-obshego-obrazovaniya-po-obshestvoznaniyu.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-i-trebovaniya-po-podgotovke-oformleniyu-i-zashite-kursovoj-raboti-2007.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/regionalnaya-integraciya-v-evrope.html
 • control.bystrickaya.ru/e-v-sovremennie-issledovaniya-fenomena-emocionalnogo-vigoraniya-stranica-3.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-programma-uroven.html
 • shkola.bystrickaya.ru/razrabotka-proekta-organizacii-tehnicheskoj-ekspluatacii-i-upravleniya-v-regionalnom-centre-svyazi.html
 • credit.bystrickaya.ru/pioner-znachit-pervij.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/klasternie-organizacii-v-zarubezhnih-stranah.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-1-znamenitij-eksperiment-mihail-zarechnij-kvantovo-misticheskaya-kartina-mira-struktura-realnosti-i-put-cheloveka.html
 • control.bystrickaya.ru/blm-berud-zhaa-paradigmasin-jrendk-shaketova-zhadira-turebekovna.html
 • desk.bystrickaya.ru/otchet-o-pribilyah-i-ubitkah-otchet-o-dvizhenii-denezhnih-sredstv-stranica-14.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/luchevie-drenazhi-konstantinovskogo-dvorca-i-m-kuzyakin-zamestitel-direktora.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/multimedia-chast-11.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.